กระเป๋าหนัง

350 บาท

กระเป๋าหนัง

350 บาท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
27,999 บาท

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN RED HOT 5วัน3ค

?ไฮไลท์ของโปรแกรม ? บินตรง ดอนเมือง-นาริตะ / นาริตะ -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 787-800 DREAMLINER (335 ที่นงั่ ) ฟรีน้าํหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม ? พักโรงแรม ระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่ น พร้อมอาหารเช้า พักฟูจ 1ิ คืน และนาริตะ 2 คืน ? เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี พร้อมชอ้ปปิ้งกนัแบบเต็มๆที่ยา่ นชินจูกุ ? อิ่มอร่อยวาไรต้ีเมนูบุฟเฟต์พร้อมขาปูยกัษแ์ บบฉบบัของญี่ปุ่น ? พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น ? กําหนดการเดินทาง? กรกฎาคม 59 20?24 / 22?26 / 24?28 / 26?30 / 28 ก.ค. ? 1 ส.ค. / 30 ก.ค. ? 3 ส.ค. 59 ราคา 27,999.- สิงหาคม 59 1?5 / 3?7 / 5?9 / 7?11 / 9?13 / 13?17 /15?19 / 17?21 / 19?23 / 21?25 / 23?27 /25?29 / 27?31 29 ส.ค. ? 2 ก.ย. / 30 ส.ค. ? 4 ก.ย. 59 ราคา 27,999.-? 11?15 ส.ค. 59 ราคา 30,999.-? กันยายน 59 2?6 / 4?8 / 6?10 / 8?12 / 10?14 / 12?16 / 14?18 / 16?20 / 18?22 / 20?24 / 22?26 / 24?28 26?30 / 28 ก.ย. ? 2 ต.ค. / 30 ก.ย. ? 4 ต.ค. 59 ราคา 27,999.-? ตุลาคม 59 10?14 ต.ค. 59 ราคา 28,999.- ?2?6 / 4?8 / 16?20 / 18?22 / 24?28 ต.ค. 59 ราคา 29,999.-? 6 ? 10 / 8 ? 12 / 12 ? 16 / 14 ? 18 / 26 ? 30 / 28 ต.ค. ? 1 พ.ย. 59 ราคา 30,999.-? 22 ? 26 ต.ค. 59 ราคา 31,999.-? 20 ? 24 ต.ค. 59? ราคา 35,999.-? ? ? Thanks & Best regards. MAYTINEE ?WISUGAN (RODMAY) ?? Sales Executive Mobile :??099-2866018,098-6262951 ?LIND ID :MAYTINEE01 Skype : maytinee.wisugun World Discovery Travel Service Co.,Ltd Tel :?02-694-0171-2,?02-694-0173 Fax :?02-694-0175 E-Mail :MAYTINEEMAY01@GMAIL.COM,? MAYTINEE@WORLDDISCOVERY-TRAVEL.COM